tip #4: انتخاب یک عدد رندم در Sql که بین دو عدد دلخواه باشد

در مطلب انتخاب یک عدد رندم در Sql که قبلا در وبلاگ قرار داده بودم نحوه انتخاب یک عدد رندم بین ۰ تا ۳۶۰ را دیده بودیم. حالا صورت مسئله کمی متفاوت شده و می خواهیم یک عدد رندم بین دو عدد دلخواه داشته باشیم (یعنی مینیمم مقدار ما ۰ نخواهد بود) بنابراین روش قبلی باید کمی تغییر کند تا مینیمم مقدار در نظر گرفته شود.

برای این کار از کدی مشابه زیر استفاده می کنیم:

declare @minValue int = 97, @maxValue int =100, @generatedValue int
SELECT @generatedValue = ((@maxValue + 1) - @minValue) * RAND(CHECKSUM(NEWID())) + @minValue

 

ارسال نظر