یک سوال متداول در اروند کارشناس درخواست‌های مربوط به خودش را نمی‌بیند. مشکل از کجاست؟

گاهی اتفاق میفتد که شما کاربری را به عنوان کارشناس سیستم تعریف کرده‌اید و تمام دسترسی‌های لازم را از نگاه خودتان به کاربر داده‌اید اما کاربر همچنان درخواست‌های مربوط به خود را در پنلش مشاهده نمی‌کند. در این مطلب به صورت تیتروار تمام مواردی که باید چک و بررسی شود تا مشخص شود کارشناس تمام دسترسی‌های لازم برای مشاهده درخواست‌های مدنظر شما را دارد لیست شده‌است.

در بخش نقش‌ها

۱- دسترسی‌های مدیریتی چک شود.

۲- گروه‌های پشتیبانی چک شود (این گروه‌های انتخابی با گروه‌هایی که برای کاربر به صورت مجزا انتخاب می‌شوند تجمیع می‌شوند.)

۳- سطوح پشتیبانی چک شود.

۴- دسترسی به منوها چک شود. (تجمیع با دسترسی‌های کاربر)

 

در بخش اطلاعات کاربر

۱- دسترسی‌های مدیریتی چک شود

۲- گروه‌های پشتیبانی چک شود. (توضیحات بالا هم مد نظر قرار گیرد.)

۳- نقش چک شود.

۴- مشاهده درخواست‌های بدون مسئول رسیدگی بررسی شود.

۵- مسئولیت در چارت بررسی شود.

۶- مسئولیت در مکان بررسی شود.

۷- دسترسی به منو‌ها چک شود. 

 

در بخش گردش کار

برای هر گام باید نقش‌های مجاز جهت مشاهده آن گام به درستی مشخص شده‌باشد.

 

در بخش  قواعد خودکار

بررسی شود که قاعده خودکاری به طور مثال درخواست‌ها را تحت شرایط تعریف شده در آن قاده تغییر وضعیت نمی‌دهد، یا نمی‌بندد یا به شخص دیگری ارجاع نمی‌دهد.

ارسال نظر