ریست کردن Identity Seed در Sql Server

گاهی بعد از حذف تعدادی رکورد از یک جدول در sql server نیاز داریم تا مقدار ستون identity (مثلا ستون Id) دوباره از یک شروع شود. برای این کار از دستور زیر استفاده کنید:

 

DBCC CHECKIDENT ('dbo.OrganizationChart', RESEED, 1);  

 

ارسال نظر